Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Schuller.pl

I. Informacje ogólne
II. Warunki umowy
III. Składanie zamówień
IV. Sposoby płatności
V. Realizacja zamówień / dostawa
VI. Odstąpienie od umowy
VII. Reklamacje i zwroty
VIII. Rozwiązywanie sporów
IX. Postanowienia końcowe

I. Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy schuller.pl (dalej jako Sklep Internetowy), działający pod adresem www.schuller.pl, prowadzony jest przez DECOINA Sp. z o.o., adres: ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, NIP: 9512555929, REGON: 523807427, e:mail: decoina@decoina.pl, tel.: 61 892 79 89.
2. Stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jako sprzedający, jest DECOINA Sp. z o.o., a umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, opisanej ust. 1 powyżej.
3. Sklep Internetowy umożliwia: zawieranie umów sprzedaży sprzętu oświetleniowego, a także innych towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem sieci Internet, a także – przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego i zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi oferowanych towarów.
4. Niniejszy regulamin określa zasady: korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zakupionych towarów, zapłaty ceny, rezygnacji z zamówienia i odstępowania od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji oraz rozwiązywania sporów.
5. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji czynności, o jakich mowa w ust. 3 i 4 powyżej w przypadku, gdy klientem Sklepu Internetowego jest konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Klient”). Niniejszy regulamin nie dotyczy przedsiębiorców.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: http://schuller.pl/regulamin.
7. Dla prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:
– posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i oprogramowaniem: przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub innej o podobnych     funkcjonalnościach
– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Warunki umowy

1. Warunkiem złożenia zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym jest: przeprowadzenie jednorazowej rejestracji oraz każdorazowe (przy składaniu każdego zamówienia) potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu przez Klienta.
2. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce http://schuller.pl/moje-konto/ oraz wysłanie go do Sklepu Internetowego przez kliknięcie przycisku Zarejestruj się. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji, każdorazowe logowanie w Sklepie Internetowym odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient ma możliwość zmiany tych danych po zalogowaniu na swoje konto.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
4. Ceny towarów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT naliczany według stawki obowiązującej w dacie złożenia zamówienia na towar w Sklepie Internetowym (ceny brutto).
5. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy (przesyłka kurierska przedpłacona, przesyłka kurierska za pobraniem, odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego: ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, miejsca dostawy wybranego przez Klienta oraz ilości i rodzaju zamówionych towarów (w szczególności ich wagi).
6. Wybór sposobu dostawy następuje przed złożeniem przez Klienta zamówienia, spośród opcji wskazanych na ekranie zamówienia wraz z ceną każdej z nich. Jednak w przypadku, gdy zamawiany towar ma być dostarczony za granicę, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym celem określenia kosztów dostawy. W razie braku zgody Klienta na określone przez Sklep Internetowy koszty dostawy, zamówienie zostanie anulowane.
7. Odbiór zamówionych towarów w siedzibie sklepu odbywa się bez konieczności ponoszenia kosztów dostawy przez Klienta.
8. Cena oraz koszty dostawy uiszczane są na rachunek bankowy prowadzącej Sklep Internetowy, podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, chyba że Klient wybierze dostawę towaru przesyłką za pobraniem. W tym drugim przypadku cena uiszczana jest do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej, w czasie czynności odbioru towaru przez Klienta.
9. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121).
10. Złożenie zamówienia na określone towary stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży tych towarów, a zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie doręczenia Klientowi e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Każdy z towarów oferowanych w Sklepie Internetowym prezentowany jest za pomocą opisu słownego oraz zdjęcia (zdjęć). Lista przedmiotów zawiera nazwy i krótkie opisy towaru. Kliknięcie w konkretny towar, spowoduje przekierowanie do podstrony z bardziej szczegółowym opisem towaru (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu oraz jego ceny) wraz ze zdjęciem (zdjęciami).
2. Realizacja zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego przebiega w następujących etapach:
krok 1: wybór towarów przez ich umieszczenie w „koszyku”;
krok 2: rejestracja / logowanie w Sklepie Internetowym;
krok 3: wybór sposobu dostawy i płatności;
krok 4: potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu;
krok 4: złożenie zamówienia wraz z potwierdzeniem wiedzy o obowiązku zapłaty za zamawiane towary;
krok 5: otrzymanie przez Klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia w Sklepie Internetowym;
krok 6: potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy i zawarcia umowy sprzedaży (przy dostawie poza siedzibą sprzedającej) / poinformowanie Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia w całości albo w części.

IV. Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki u kuriera. Kwota za pobraniem stanowi dopłatę do wartości zamówienia, które jest przedpłacane na  rachunek bankowy Sprzedawcy zaliczką w wysokości 50%.
2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
PBS o. w Tarnowie Podgórnym
Nr konta: 16 9043 1067 2020 0100 3303 0001
3. Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl .

Obsługę płatności przelewem online prowadzi:
DialCom24 Sp. z o.o.
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

V. Realizacja zamówień / dostawa

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 tygodni od dnia:
a) zaksięgowania kwoty wartości zamówienia na rachunku bankowym Sklepu Internetowego, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką kurierską przedpłaconą;
b) potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy i wpłaty przez Klienta zaliczki 40% wartości zamówienia na rachunek bankowy Sklepu Internetowego, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką kurierską za pobraniem. Wysokość kwoty płaconej kurierowi za pobraniem, będzie stanowić dopłatę do zamówienia.
2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w siedzibie sprzedającej, zamówione towary powinny zostać odebrane w terminie 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostawy zamówienia przez Sklep Internetowy, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godziny odbioru z pracownikiem Działu Sprzedaży. W przypadku nieodebrania towaru w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem w celu umówienia nowego terminu odbioru, nie późniejszego jednak niż 7 dni roboczych od terminu uzgodnionego pierwotnie. W przypadku ponownego nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep Internetowy będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
3. Klient obowiązany jest pisemnie potwierdzić odbiór towaru.
4. W trakcie odbioru towaru rekomenduje się, by Klient w obecności dostawcy sprawdził dostarczany mu towar, w szczególności zbadał, czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletny. Zastrzeżenia co do stanu przesyłki i towaru powinny być ujawnione w liście przewozowym.
5. Wraz z wydaniem towaru następuje wydanie Klientowi faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Cena towaru i koszty dostawy ujmowane są pod odrębnymi pozycjami.

VI Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że:
a) jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b) Klient ponosi koszty bezpośredniego zwrotu towarów do Sklepu Internetowego (koszty wysyłki albo koszty dojazdu celem osobistego zwrotu towaru w siedzibie sprzedającej).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1, rozpoczną się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sformułowane jednoznacznie, przy czym – według wyboru Klienta – może być złożone pisemnie, przez jego wysłanie na adres Sklepu Internetowego (ul. Rynkowa 7, Przeźmierowo 62-081), e-mailem (hurt@decoina.pl).
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą.
6. Zwrot towaru Sklepowi Internetowemu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem. Ze względu na konieczność zachowania prawidłowej organizacji pracy Sklepu Internetowego, pożądanym jest uprzednie uzgodnienie przez Klienta ze Sklepem Internetowym konkretnego terminu zwrotu towaru.
7. W miarę możliwości do zwracanego towaru powinien zostać dołączony paragon albo faktura VAT dotyczące sprzedaży tego towaru przez Sklep Internetowy. Przekazanie dowodu zakupu towaru nie jest konieczne dla skutecznej realizacji prawa odstąpienia od umowy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep Internetowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep Internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Internetowy utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep Internetowy nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkt na zamówienie);
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII Reklamacje

1. Wśród towarów sprzedawanych w ramach Sklepu Internetowego są elektroniczne produkty wysoko specjalistyczne. Do ich prawidłowego działania konieczne jest rygorystyczne spełnienie warunków ich pracy oraz montażu podanych w opisie i specyfikacjach konkretnego towaru. Z uwagi na charakter towarów zaleca się ich montaż przez osobę do tego uprawnioną, przeszkoloną w zakresie montażu tego typu elementów oraz posiadającą stosowne doświadczenie wykonywania takich prac.
2. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany mu towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W szczególności sprzedany towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep Internetowy zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep Internetowy lub osobę trzecią, za którą Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu Internetowego.
4. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
5. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient powinien zawiadomić o jej ujawnieniu Sklep Internetowy (złożenie reklamacji).
6. Klient składając reklamację może:
a) zażądać usunięcia wady,
b) zażądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
7. Złożenie reklamacji może nastąpić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. Reklamacja – według wyboru Klienta – może być złożona pisemnie, przez jej wysłanie na adres Sklepu Internetowego (ul. Rynkowa 7, Przeźmierowo 62-081), e-mailem hurt@decoina.pl).
9. W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej – wiadomością e-mail wysłaną przez Sklep Internetowy na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
10. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep Internetowy może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunąć. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się wówczas bezskuteczne. Klient, może jednak zamiast zaproponowanego przez Sklep Internetowy usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. W przypadku złożenia przez Klienta w reklamacji oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania naprawy towaru albo żądania wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, Klient powinien dostarczyć wadliwy towar do siedziby sprzedającej. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym towar się znajduje.
13. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
14. Sklep Internetowy nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary. Jednakże niektóre spośród towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. W takich przypadkach wraz z towarem Sklep Internetowy wyda Klientowi odpowiednie dokumenty (karty gwarancyjne).
15. Uprawnienia z tytułu gwarancji Klient powinien realizować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Uprawnienia z gwarancji mogą być realizowane, według wyboru Klienta, przez złożenie reklamacji bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji lub jego serwisu gwarancyjnego) albo do Sklepu Internetowego, który wówczas (jako pośrednik) przekaże reklamację do gwaranta.

VIII Rozwiązywanie sporów

a.i.1. Sklep Internetowy nie zobowiązuje się, ani nie jest obowiązany na podstawie przepisów prawa do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).
a.i.2. Przez spór konsumencki należy rozumieć spór między konsumentem (Klientem) a przedsiębiorcą (Sklepem Internetowym) wynikającym z zawartej z konsumentem (Klientem) umowy.
a.i.3. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) przewiduje, iż w przypadku odmowy uznania reklamacji lub w razie innego niezadowolenia konsumenta (Klienta) z rozstrzygnięcia reklamacji, ma on możliwość złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów uprawnionych wraz z informacją o rodzajach spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej uokik.gov.pl.
a.i.4. Skorzystanie przez Klienta z dostępnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwe wyłącznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowanie ma charakter dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.
W związku z powyższym, przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór ze Sklepem Internetowym nie zostanie rozwiązany, Sklep Internetowy przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
W przypadku, o którym mowa w pkt a) powyżej, Sklep Internetowy wraz ze swoim oświadczeniem przekaże Klientowi informację o właściwym dla niego podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów konsumenckich.
Oświadczenie Sklepu Internetowego będzie wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, chyba że Klient poda inny adres do korespondencji.
Brak jakiegokolwiek oświadczenia Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
a.i.5. Klient może także skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
Link do platformy ODR to: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami to: hurt@decoina.pl

IX Postanowienia końcowe

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego lub oferowanych za jego pośrednictwem towarów, można kontaktować się z Działem Sprzedaży Schuller.pl: e-mail: hurt@decoina.pl, tel. +48 61 892 79 89 .
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Decoina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 165, 02-952, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512555929.
3. Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email hurt@decoina.pl .
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b.) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
c.) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
d.) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
e.) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8. Dane osobowe Klienta będą podlegały profilowaniu.
9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Rynkowa 7, 62-081 Przeźmierowo) lub elektronicznej (wiadomość email na adres hurt@decoina.pl).
10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Klient ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
13. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych i są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie tej okoliczności w elektronicznym formularzu zamówienia. Każdy Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży i realizacji wynikających z nich uprawnień i obowiązków w sposób zgodny z treścią regulaminu.
14. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
15. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 01/06/2018.